Heildsala

Fyrirspurnir um kaup á eldsneyti í heildsölu sendist á heildsala@n1.is 

 

Almennir viðskiptaskilmálar heildsölu N1 á eldsneyti

Skilmálar þessir gilda um sölu, N1 ehf. kt. 411003-3370, Dalvegi 10-14 í Kópavogi, á eldsneyti til endurseljenda. Um er að ræða almenna skilmála sem gilda í heildsöluviðskiptum en um verð, afhendingu og gildistíma samnings fer eftir nánara samkomulagi. Verður N1 í skilmálum þessum nefnt seljandi og viðsemjandi N1 í skilmálum þessum nefndur kaupandi. Gilda skilmálar þessir um viðskipti við alla nýja aðila á eldsneytismarkaði, þ.e. aðila sem ekki hafa stundað innflutning, heildsölu eða geymslu á eldsneyti eða eru í eigu aðila sem annast slíka starfsemi.

 

Eldsneyti - Verð

Heildsölutengiliður N1 gerir verðtilboð til hugsanlegra viðskiptavina í samræmi við aðstæður á hverjum tíma. Heildsöluverð skal miða við allan kostnað við að selja eldsneytið, þ.m.t. innflutningsverð, álagbirgja, almennt vörugjald, kolefnisgjald, vörugjald hafnar, virðisaukaskatt, rýrnun, dreifingu, bætiefni, fjárbindingu vegna birgða og krafna svo og annan sannanlegan kostnað vegna heildsölu til þess viðskiptamanns sem um ræðir. Getur kaupandi óskað eftir tilboð í viðvarandi viðskipti og mun verðtilboð þá taka mið af því. Er seljandi skuldbundinn til þess að haga verðlagningu sinni með tilteknum hætti vegna sáttar sem gerð var við Samkeppniseftirlitið dags. 30. júlí.

Þegar um viðvarandi viðskipti er að ræða skal kaupandi leggja fram áætlun um viðskiptin og eru heildsölutengilið skylt að gæta trúnaðar um hana. Kjör eru þá háð því að kaupandi kaupi a.m.k. það magn sem tilkynnt er árlega í áætlun frá kaupanda enda byggja kjörin á því hagræði sem fæst við viðkomandi sölu. Magn það sem kaupandi kaupir er miðað við jafna dreifingu heildarmagns yfir árið nema annað sé tekið fram. Skal sérstaklega samið um afgreiðslumáta.

Seljandi lofar að afhenda og selja kaupanda svo mikið magn af fljótandi eldsneyti á umsömdu verði og hann hefur þörf fyrir samkvæmt áætlun. Komi upp ófyrirséðar breytingar frá áætlun sem nema hærra hlutfalli en 10% getur kaupandi endurskoðað verð miðað við sömu forsendur og lýst er að framan. Skal seljandi tilkynna kaupanda um breytinguna með hæfilegum fyrirvara. Með sama hætti getur kaupandi farið fram á endurskoðun á kjörum óski hann eftir að kaupa meira magn en upphafleg var áætlað.

Öll verð skulu miðuð við meðaltal mánaðar fyrir afhendingarmánuð og meðalgengi Seðlabankans í krónum gagnvart Bandaríkjadollar í mánuði fyrir afhendingarmánuð, þetta skal umreiknað í krónur fyrir hverja einingu. Seljandi mun reikningsfæra selt magn samkvæmt stöðluðum einingum líkt og tíðkast á markaðnum almennt nema samkomulag verði um annað.

Seljandi greiðir þau olíugjöld sem honum ber samkvæmt gildandi reglum. Mun seljandi innheimta samsvarandi gjald af kaupanda. Komi til þess á samningstímanum að skattar og gjöld á eldsneyti taki breytingum skal söluverð breytast til samræmis við þær breytingar. 

Áður en samkomulag er gert, skal liggja frammi tafla fyrir hverja tegund sem sýnir nákvæman útreikning og einingarverð þeirrar tegundar sem samið er um og skal sú tafla ná sex mánuði aftur í tímann. Taflan/töflur þessar skulu vera hluti af samningnum og skulu samningaaðilar árita töfluna með þeim formerkjum, að sami skilningur sé á umræddri töflu og útreikningum. Skal taflan innihalda alla þá liði sem mynda heildsöluverð seljanda.

Gæði og afhending

Um gæði eldsneytis skal farið eftir þeim stöðlum sem í gildi eru hverju sinni varðandi þær eldsneytistegundir sem seljandi selur.

Skal semja sérstaklega um afhendingu á eldsneyti. Skulu áhættuskipti fara fram þegar eldsneyti fer úr vörslum seljanda til kaupanda.

Yfirlit og reikningar

Yfirlit og reikningar eru sendir út einu sinni í mánuði nema samið sé um annað og koma upplýsingarnar þar sundurliðaðar á vöruflokk. Þar má sjá hvar afgreiðsla átti sér stað. Skal samið sérstaklega um greiðslufrest.

Vanefnd

Nú greiðir kaupandi ekki fyrir úttektir á gjalddaga og er seljanda þá heimilt að hætta að þjónusta hann þá þegar. Hætti seljandi að veita þjónustu skal honum ekki skylt að hefja afgreiðslu á ný nema kaupandi greiði útistandandi skuld eða leggi fram tryggingu fyrir greiðslunni sem kaupandi metur fullnægjandi. Skal kaupandi greiða hæstu heimilu dráttarvexti frá gjalddaga til greiðsludags komi til greiðslufalls.

Skal seljanda heimilt að segja upp öllum viðskiptum við kaupanda komi upp veruleg vanefnd. Sé ekki bætt úr greiðslufalli telst það alltaf veruleg vanefnd.

Force Majeure

Komi til styrjaldar, náttúruhamfara, verkfalla eða farist olíuskip á vegum seljanda svo að seljandi geti ekki staðið við afhendingu eldsneytis til kaupanda, þá skapar það ekki seljanda skaðabótarskyldu gagnvart kaupanda. Komi til atvika sem grein þessi tekur til, þá skal seljandi þó gera allt sem í hans valdi stendur til að útvega kaupanda eldsneyti eins fljótt og kostur er.

Trúnaður

Aðilar skulu gæta trúnaðar um viðskipti og ekki upplýsa um þau nema það leiði af lagafyrirmælum, sé nauðsynlegt fyrir vegna viðskitpanna eða leiði að öðru leyti af eðli máls.

Framsal

Seljanda skal heimilt að fela öðru félagi í sinni eigu framkvæmd samnings við kaupanda enda geti það fullnægt þeim skyldum sem seljandi tekst á hendur með sama hætti. Skal kaupanda heimilt að framselja samninginn til annars félags innan sömu félagasamstæðu að fenginni heimild seljanda.

Uppsagnarákvæði

Seljandi áskilur sér rétt til þess að marka samning aðilanna ákveðinn gildistíma og skulu áætlanir kaupanda taka mið af honum.

Áskilnaður

Seljandi áskilur sér rétt til þess að fara fram á að kaupandi sýni fram á að hann hafi fullnægjandi heimildir og leyfi til endursölu á eldsneyti sem og gildar tryggingar eftir því sem starfsemi hans kallar á.

Breytingar á skilmálum

Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta skilmálum þessum eftir því sem efni standa til. Mun seljandi tilkynna kaupendum um breytingar og taka þær gildi við tilkynninguna.

Samkomulag um viðskipti

Skal gerður samningur um viðskiptin í tveimur samhljóða eintökum þar sem hvor samningsaðili heldur sínu frumeintaki. Skulu skilmálar þessi gilda um viðskiptin nema hvað samið skal um verð og afhendingu sérstaklega.

Lögsaga

Um skilmála þessa gilda íslensk lög. Komi upp ágreiningur á milli aðila sem ekki verður jafnaður þá skal heimilt að bera hann undir Héraðsdóm Reykjavíkur.