Fara yfir á efnissvæði

Valmynd

GRI G4 Core

Samfélagsleg ábyrgð verður sífellt veigameiri þáttur í rekstri N1 og nær hún til allrar starfseminnar. Ýmis svið falla undir hugtakið eins og til dæmis umhverfismál, siðareglur, sanngjarnir starfshættir, samfélagsleg virkni, þróun og tengsl við samfélagið. Við leggjum áherslu á að vinna samkvæmt alþjóðlega vottuðum stöðlum og viðurkenndum aðferðum. Við gerð þessarar ársskýrslu N1 er einnig greint frá viðmiðum GRI G4 „Core“. Er það meðal annars til að N1 geti gert sér grein fyrir raunverulegri stöðu samfélagslegrar ábyrgðar hjá fyrirtækinu á gagnsæjan og samanburðarhæfan hátt, en þetta er annað árið í röð sem N1 gefur út GRI G4 „Core“ skýrslu.  Skýrsla þessi er unnin af starfsmönnum og sérfræðingum á viðkomandi sviðum hjá N1. Hún nær yfir alla starfsemi N1 og byggir á fjárhagsárinu 2016. CO2 tölur eru fengnar með útreikningum á heimasíðu Kolviðar, fjöldi ferða var gefinn upp hjá viðkomandi flugfélagi og eldsneytislítrar úr viðskiptamannabókhaldskerfi N1, upplýsingar um sorplosun eru fengnar frá viðkomandi losunaraðila. Yfirlit efnistaka og vísun í skýrslu þessa er að finna með því að smella hér.

Þann 16. nóvember 2015 undirritaði N1 yfirlýsingu um loftslagsmál ásamt forsvarsmönnum 103 fyrirtækja og stofnana í Höfða og skuldbatt sig til að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda og minnka úrgang í starfseminni. Þann 30. júní síðastliðinn setti N1 sér eftirfarandi markmið í samræmi við undirritun yfirlýsingarinnar.

Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

Minnka myndun úrgangs

Upplýsingar um árangur og aðgerðir verða gefnar út samkvæmt GRI viðmiðum með ársskýrslu N1 frá og með fjárhagsárinu 2016.

 

Með skipulögðum og viðurkenndum aðgerðum kostar N1 kapps um að lágmarka umhverfisáhættu frá starfsemi sinni. Nítján starfsstöðvar N1 hafa þegar hlotið vottun samkvæmt alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001 frá Vottun hf. Stefna N1 er að allar þjónustustöðvar N1 fái ISO 14001 vottun á næstu misserum.

N1 hefur verið virkur þátttakandi í FESTU, miðstöð um samfélagsábyrgð síðan í desember 2013. Auk þess er fyrirtækið aðili að Innkaupaneti Umhverfisstofnunar, Viðskiptaráði Íslands, Samtökum verslunar og þjónustu, Samtökum atvinnulífsins, Dokkunni og Stjórnvísi.

N1 skrifaði undir Jafnréttissáttmála UN WOMEN árið 2011 en hann felst í því að stuðla að aukinni þátttöku og tækifærum kvenna til að draga úr fátækt og stuðla að jöfnun kynja. Fræðslufundur um verkefni samtakanna, HeForShe, var haldinn í maí 2015 og starfsmenn hvattir til að leggja málefninu lið með mánaðarlegu styrktarframlagi til UN WOMEN. N1 er ekki með sérstaka þjálfun í mannréttindamálum en lögð er áhersla á að vekja starfsfólk til umhugsunar um málefni þeim tengd.

Kolefnisjöfnun

Markmið N1 er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjafna allt flug og notkun eigin bíla.

Árið 2016 voru 93 bílar í rekstri N1 og var mæld losun CO2 vegna þeirra 312,7 tonn, sem er lækkun um 30 tonn milli ára. Skýringuna á því má meðal annars rekja til fækkunar bíla ásamt því að bílar sem teknir voru nýir í notkun á árinu eru sparneytnari en þeir sem fyrir voru. Frá árinu 2010 hefur verið unnið í að efla vitund starfsmanna á vistakstri. Vöruhús N1 hefur stillt upp akstursleiðum og samnýtir ferðir vörubíla eins og hægt er. N1 hefur markvisst verið að vinna að því að innlendir birgjar afhendi vörur sínar í vöruhúsið okkar sem síðan dreifir á útstöðvar N1. Með því móti sparast ökuferðir bæði N1 og birgja og álag við afhendingarferli á útstöðvum minnkar. Í höfuðstöðvum N1 er rekinn bílabanki, þar sem starfsmenn geta fengið bíla lánaða til að sinna vinnutengdum erindum. Mælst er til að starfsmenn samnýti bifreiðar. Árið 2010 var boðið upp á vistakstursnámskeið fyrir sölumenn og bílstjóra vöruhúss.

Flugferðir starfsmanna voru samtals 400 innanlands og 183 til útlanda, samtals CO2 losun vegna þeirra var 89,5 tonn. Aukning í utanlandsferðum er mikið til komin vegna stuðnings við íslenska fótboltalandsliðið sem keppti á EM á nýafstöðnu ári.

Losun CO2 (tonn)

  2015 2016 Breytingar milli ára   Tré
Flug 37 89,5 141,9% Kolefnisjafnað 842
Bílar 343 312,7 -8,8% Kolefnisjafnað 2.936
Samtals 380 402 5,8%   3.778

N1 kolefnisjafnar sem samsvarar 3.778 trjám, annars vegar í gegnum Kolvið og hins vegar í gegnum fyrirtækið Changers. Changers stuðlar að hreyfingu fólks með því að kolefnisjafna sem svarar einu tré á móti hverjum 100 gengnum km. Í maí 2016 gerði N1 árssamning við fyrirtækið með það að leiðarljósi að hvetja starfsmenn til aukinnar hreyfingar. Markmiðið var að starfsmenn N1 nýttu app Changers í símum sínum en það skráir alls konar hreyfingu eins og göngu, hjólreiðaferðir og fleira. Í samvinnu myndum við síðan reyna að ná því að gróðursetja 1.000 tré. N1 hefur þegar greitt fyrir notkun 2/3 tímabilsins og gróðursetningu 375 trjáa, átakið verður gert upp í lok maí 2017 og kemur þá endanlegur fjöldi trjáa sem safnaðist í ljós.

Minnka myndun úrgangs

Markmið N1 er að minnka myndun úrgangs og draga úr óflokkuðum úrgangi um 2% á ári til ársins 2020.

N1 leggur mikið upp úr því að flokka sorp eins og hægt er með tilliti til aðstöðu förgunaraðila í hverju sveitarfélagi. Á árinu 2016 var 69% sorps frá félaginu flokkað en það er sama hlutfall og var árið áður. Aukning á losuðu sorpi var um 31% milli áranna 2015 og 2016 en það er ekki eingöngu vegna aukinna afgreiðslna. Líklegri skýring er að ýtarlegri upplýsingar hafi borist frá fleiri losunaraðilum en árið áður vegna aukinnar upplýsingakröfu. Úrgangsflokkum fjölgaði milli ára úr 18 í 29 og þegar litið er á magn flokkunar jókst endurvinnsla um 2% framyfir urðun.

Endurunnið

2015

2016

Breyting milli ára

Græn tunna

              52.020    

            50.298    

-3%

Lífrænn úrgangur

              37.170    

            65.960    

77%

Spilliefni

              14.766    

            35.922    

143%

Hjólbarðar

           336.630    

         505.240    

50%

Bylgjupappír

              98.290    

         110.163    

12%

Önnur flokkun

           182.416    

         187.598    

3%

Samtals endurunnið

           721.292    

         955.181    

32%

 

 

Urðað

2015

2016

Breyting milli ára

Almennt sorp

           313.622    

         425.587    

36%

Grófur óflokkanlegur

              15.430    

              1.640    

-89%

Samtals urðað

           329.052    

         427.227    

30%

 

 

  2015 2016 Breyting milli ára
Endurvinnanlegt 69% 69% 0%
Urðað 31% 31% 0%
No title set

N1 tekur á móti rafhlöðum og rafgeymum á öllum sínum starfsstöðvum og er þeim fargað sem spilliefnum. Þúsund lítra bambar eru endurnýttir eins og hægt er. Við gerðum tilraun á stórri þjónustustöð með að láta viðskiptavini flokka sitt sorp en urðum því miður frá að hverfa þar sem of mikil vinna fór í að endurflokka. Það er áskorun að reyna að fá viðskiptavini  félagsins í lið með okkur að flokka sorp en við munum halda ótrauð áfram að reyna að finna lausnir til að gefa þeim færi á því.

Undanfarin ár hefur N1 markvisst unnið í aðgerðum til að draga úr notkun pappírs og einnota íláta innan félagsins. Á öllum starfsstöðvum N1 er lagt upp með að starfsmenn noti margnota drykkjarmál og eru þau útveguð starfsmönnum að kostnaðarlausu. MainManager er notaður m.a. til að halda utan um umkvörtunarefni frá viðskiptavinum, ábendingar úr starfseminni sem og vinnuslys. Innri úttektir eru einnig framkvæmdar í spjaldtölvu í gegnum saman kerfi. Á árinu var tekið í notkun verkefnastjórnunarkerfið Confluence sem einfaldar boðleiðir og upplýsingagjöf til muna innan félagsins auk þess sem útprentun minnkar.

Þriðja árið í röð er ársskýrsla N1 eingöngu gefin út á heimasíðu félagsins. Nýr samfélagsmiðaður innri vefur var settur í loftið í janúar 2015 til að auka aðgengi starfsmanna að upplýsingum hvort sem er heima við eða í vinnu og þar með sparast mikil útprentun á útstöðvum N1. Allir viðburðir á vegum N1, starfsmannafélagsins og N1 skólans eru auglýstir á innrivefnum. Við notum skjái á flestum starfsstöðvum til að koma upplýsingum til viðskiptavina og starfsmanna. Við þróuðum rafrænt kerfi til að halda utan um Rekstrarhandbók starfsleyfisskyldrar starfsemi N1 og tilkynningar og ábendingar eru einnig rafrænar í gegnum heimasíðu og innrivef.

Við höfum hvatt viðskiptavini N1 til að koma í rafræn viðskipti og hættum útsendingu pappírsreikninga til einstaklinga, nema eftir öðru sé sérstaklega óskað. Einnig höfum við markvisst beint okkar viðskiptum um rafrænar reikningsleiðir þar sem því verður komið við. Unnið er að því með markvissum aðgerðum að auka rafræn viðskipti með það að markmiði að útrýma pappírsviðskiptum eins og hægt er.

Rafrænir reikningar 2015 2016 Aukning milli ára
Sendir 4.898 24.807 406%
Mótteknir 13.641 17.583 29%

Innleiðing  „prentstöðva“ á starfsstöðvum N1, hófst í lok 2015 og er innleiðingu á fleiri starfsstöðvum haldið áfram. Prentstöðvar eru aðgangsstýrðar, stilltar til að prenta pappír báðum megin og einungis í svörtu. Þannig þarf starfsmaður sjálfur að taka meðvitaða ákvörðun um að prenta efni í lit og öðru megin á  síðu. Samhliða innleiðingu prentstöðva dróst notkun á ljósritunarpappír saman um 10% milli áranna 2015 og 2016, það samsvarar 300.000 blöðum eða að hver starfsmaður N1 minnkaði útprentun um 449 blöð á árinu. Ljósritunarpappír N1 er vistvænn.

 

2015

2016

Breyting milli ára

Ljósritunarpappír  (blöð)

3.000.000

2.700.000

-10%

Árið 2015 byrjaði N1 að skipta út plastpokum fyrir maíspoka fyrir viðskiptavini þjónustustöðva og eru nú eingöngu maísburðarpokar til sölu þar en skrjáfplastpokar standa viðskiptavinum enn til boða endurgjaldslaust. Burðarpokar úr plasti eru eingöngu notaðir í verslunum N1 undir umfangsmeiri vörur þar sem maíspokar nýtast ekki. Innkaup N1 á plastburðarpokum hafa dregist saman um 38% og innkaup á skrjáfpokum hafa dregist saman um 20% milli áranna 2015 og 2016.

Innkaup burðarpoka fyrir viðskiptavini

2015

2016

Breyting milli ára

Burðapokar plast (stk.)

75.000

46.500

-38%

Burðapokar maís (stk.)

108.000

109.000

1%

Skrjáfpokar (stk.)

800.000

640.000

-20%

Frá árinu 2013 hefur N1 tekið þátt í Grænum apríl með því að efla umhverfisvitund innan fyrirtækisins og hafa ýmis átök verið gerð í flokkunar- og fræðslumálum í því samhengi. Við höfum fengið fræðslu um flokkun í samvinnu við Íslenska Gámafélagið og boðið starfsmönnum okkar í fræðsluheimsóknir þangað til að fræðast um hvað verður um sorpið sem við erum að flokka hjá okkur í því skyni að efla skilning þeirra á tilganginum. Við höfum fengið starfsfólk af skrifstofu til að fara á stöðvar í hálfan dag til að hreinsa upp rusl eftir veturinn og dytta að utandyra, auk þess sem við erum  með umhverfistengt fræðsluefni á skjáhvílum til að efla umhverfisvitund starfsmanna.

Orka

Í starfsemi N1 er eingöngu notuð 100% endurnýtanleg orka. N1 hefur gripið til ýmissa aðgerða til að draga úr notkun á vatni og rafmagni, meðal annars með reglubundinni orkuvöktun, tímastillingum og sólúr birtuskynjara til að stýra útiljósum. Orkuvöktun er skráð með skipulögðum hætti til að koma betur í veg fyrir orkusóun og til að hægt sé að grípa til aðgerða verði vart við frávik. Hefur upptaka orkunotkunar haldist í hendur við ISO14001 vottanir þjónustustöðva en unnið verður að því að koma orkuvöktun á í allri starfsemi félagsins um land allt á komandi árum. Verið er að skipta út úr sér gengnum ljósgjöfum fyrir LED ljósgjafa. Slökkt er á loftræstikerfum að næturlagi. Einnig eru flestir kælar á þjónustustöðvum okkar með rúllugardínum, sem eru dregnar niður á nóttunni til að sóa ekki óþarfa orku á lokunartímum.

Orkunotkun

2015

2016

Breyting milli ára

Rafmagn (kWh)

10.453.862

9.018.599

-14%

Heitt vatn (m3)

201.623

230.109

14%

Kalt vatn (m3)

170.003

187.189

10%

Rafmagnsnotkun minnkaði um 14% milli ára og sýnir það að orkuvöktun borgar sig. Notkun á heitu og köldu vatni jókst milli ára en sem dæmi má nefna að aukning kalda vatnsins er nánast öll tilkomin vegna bilana í kerfum þriggja stöðva. Eins tókum við í notkun nýja bensínstöð í Norðlingaholti og smur- og hjólbarðaverkstæði í Réttarhvammi á Akureyri. Ofangreint sýnir glögglega hversu mikilvægt er að fylgjast vel með þróun orkunotkunar í orkuvöktunarkerfi.

Velta má vöngum yfir því hvort aukning ferðamanna hafi einnig áhrif á notkun á heitu og köldu vatni en aukning í notkun handþurrkna á stöðvum okkar var 10% milli ára, þrátt fyrir að á mörgum fjölsóttum stöðvum hafi verið settar upp rafknúnar handþurrkur. Á helstu ferðamannaleiðum jókst umferð um stöðvar okkar frá 6-20% milli ára og kann það einnig að hafa áhrif m.a. á notkun handlauga og salerna ásamt heita- og kaldavatnsnotkun auk þess sem salernispappírsnotkun jókst um 65%.

Til að setja þessar tölur í skiljanlegt samhengi þá jafnast rafmagnsnotkunin á við meðalnotkun 1.804 íslenskra heimila en meðalnotkun þeirra eru 5 megavattstundir á ári. Heitavatnsnotkunin jafnast á við notkun 400 heimila (meðalnotkun heimila er um 573 m3) og kaldavatnsnotkunin jafnast á við að fylla Sundhöll Reykjavíkur 238 sinnum. Þessar tölur eru teknar saman út frá upplýsingum frá orkuveitum sem félagið skiptir við.

N1 sækir vatn sitt í veitur hvers staðar fyrir sig nema í Staðarskála þar sem félagið er með eigin borholu. Í Vestmannaeyjum fylgir félagið eyjarskeggjum og sækir vatn til meginlandsins. N1 keppist við að endurnýta vatn þar sem því verður við komið. Affall húsa og tækja, svo sem kælitækja, er notað í snjóbræðslukerfi og á Eskifirði er affallsvatn frá sundlauginni nýtt í snjóbræðslu sjálfsafgreiðslustöðvar N1. N1 notar heitt vatn til kyndingar þar sem það er til staðar en annars rafmagnskyndingu. Í Staðarskála er ekki heitt vatn en þar er félagið með eigin borholu, þar er því mikil rafmagnsnotkun. Ráðgert er að á árunum 2018-2020 verði komið heitt vatn í þennan hluta Hrútafjarðar og mun þá verða skipt yfir í kyndingu með heitu vatni.

Þjónustumælingar

Á árinu hófum við tilraun með þjónustumælingar meðal viðskiptavina með það að markmiði að stjórnendur stöðva geti nánast samdægurs brugðist við endurgjöf frá viðskiptavinum. Fengin voru fjögur „Happy or Not“ tæki frá Advania og þau sett upp í október á fjórum stærstu stöðvum félagsins á höfuðborgarsvæðinu. Viðskiptavinir eru spurðir „Fékkstu góða þjónustu í dag?“ og þeir bregðast við með því að ýta á einn af fjórum brosköllum þ.e. hnappa sem sýna mismunandi upplifun á þjónustunni. Tæplega 8% viðskiptavina svöruðu og er niðurstaðan sú að 88,2% viðskiptavina voru mjög ánægðir með þjónustuna.